Jednoduché pozemkové úpravy Drienica
(PDF document) Účastníci JPÚ platby
(PDF document) Ako a kam uhradiť platbu

(PDF document) ROZHODNUTIE - schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Drienica
(PDF document) Rozdeľovací plán PJPÚ Drienica
(PDF document) Projekt pozemkových úprav DRIENICA register nového stavu časť B/1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov
Vyvesené: 5.10.2018(PDF document) Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - Grafická časť
(PDF document) Projekt pozemkových úprav DRIENICA register nového stavu časť A - parcely nového stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav DRIENICA register nového stavu časť B/1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov
Vyvesené: 29.01.2018(jpg document) VEREJNÁ VYHLÁŠKA pozemkové úpravy
22.10.2017


(PDF document)Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti v k. ú. DRIENICA
Vyvesené: 29.09.2017(PDF document) ROZHODNUTIE o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vykonávaných v časti kat. územia Drienica
(PDF document)Technická správa
(PDF document)Širšie vzťahy
(PDF document)Sklon terénu
(PDF document)Expozícia terénu
(PDF document)Nadmorské výšky terénu
(PDF document)Bonitované pôdno-ekologické jednotky
(PDF document)Súčasné využívanie pozemkov
(PDF document)Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – súčasný stav
(PDF document)Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – návrhový stav
(PDF document)Funkčné usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav
23.8.2017


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vykonávaných v časti kat. úz. Drienica
(PDF document)návrh Technická správa
(PDF document)návrh Širšie vzťahy
(PDF document)návrh Sklon terénu
(PDF document)návrh Expozícia terénu
(PDF document)návrh Nadmorské výšky terénu
(PDF document)návrh Bonitované pôdno-ekologické jednotky
(PDF document)návrh Súčasné využívanie pozemkov
(PDF document)návrh Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – súčasný stav
(PDF document)návrh Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia – návrhový stav
(PDF document)návrh Funkčné usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav
Vyvesené: 07.07.2017(PDF document) VEREJNÁ VYHLÁŠKA schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) Schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Drienica - oznámenie
26.1.2017


(PDF document) Dodatok k zmluve č.1
22.11.2016


(PDF document) Pracovná verzia územia A
(PDF document) Pracovná verzia územia B
(PDF document) Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav Drienica
(PDF document) Technická správa
(PDF document) Účelová mapa polohopisu
(PDF document) Účelová mapa polohopisu DRP
(PDF document) Účelová mapa výškopisu
16.11.2016


(PDF document) ZMLUVA O DIELO „JPÚ Drienica 3/2016
(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica register pôvodného stavu časť A - parcely pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - register pôvodného stavu časť B/1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - mapa
26.10.2016(PDF document)Rozhodnutie IBV
Vyvesené: 04.08.2016(PDF document) Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) Jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica - mapa
Vyvesené: 7.6.2016(PDF document) Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav
(jpg document) mapa
Vyvesené: 25.4.2016


Web Counter
Web Counter